Trường TH Kim Đồng gaio lưu với Nhà du hành Vũ trụ, Trung tướng Phạm Tuân ngày 12/12/2019.