1. Đánh giá công tác lãnh chỉ đạo tháng 3-2018.

- An t©m t­­­ t­­­ëng c«ng t¸c, chÊp hµnh nghiªm chÕ ®é chÝnh s¸ch luËt ph¸p cña §¶ng vµ nhµ n­­­íc. TuyÖt ®èi tin t­­­ëng vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng, Nhµ n­­íc cïng c¸c cÊp qu¶n lý gi¸o dôc.

- Sinh ho¹t §¶ng ®óng ®Þnh kú, ®ãng ®¶ng phÝ ®Çy ®ñ theo §iÒu lÖ;

- ChØ ®¹o tèt, toµn diÖn mäi ho¹t ®éng trong ®¬n vÞ.

- Hoàn thiện hồ sơ tài chính: Ngân sách và nguồn huy động khác ;

- KiÓm tra chuyªn ®Ò vµ ho¹t ®éng s­­ ph¹m nhµ gi¸o víi gi¸o viªn trong tr­­êng;

- ChØ ®¹o tèt viÖc thùc häc theo ch­­¬ng tr×nh;

- Chỉ đạo ôn luyện các kỳ thi: Toán bằng Tiếng Anh cấp tỉnh; Toán tiếng Việt cấp tỉnh trên Internet; IOE cấp huyện; VIOLIMPIC; Trạng nguyên Tiếng Việt cấp huyện (thi Hương);

- Tổ chức thành công và ấn tượng ngày Hội Viết chữ đẹp và ngày Hội đọc sách năm học 2017-2018 (Ngày 16/3/2018). Viết chữ đẹp cấp tỉnh có 21 em đạt giải cấp tỉnh (Nhất: 03 ; Nhì : 11 ; Ba : 07).

- Tham gia cuộc thi nét chữ nết người : 60 bài. (Còn khiêm tốn)

- Tham gia thi Vòng 1 OSE (16/18 em đạt giải cấp tỉnh. Khối 5 đạt 10/11- Giải Ba : 06; giải KK : 04; Khối 4 đạt 6/7 – Giải Ba: 03; giải KK : 03); 16 em tham gia thi Quốc gia.

- Tổ chức thành công và ấn tượng Hoạt động trải nghiệm thực tế tại Làng VH các DT Việt Nam, khu Di tích lịch sử K9 – Đá Chông (ngày 24/3/2018);

- Tham dự thi HKPĐ cấp tỉnh đạt có kết quả: Aerobicr có 1 nội dung đạt Huy chương Bạc; Bóng bàn 1 Huy chương Đồng.

- Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch CBQL giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025.

- Tham gia góp ý cho dự thảo chương trình các môn học GDPT.

- Chỉ đạo tốt việc phụ đạo học sinh nhận thức chậm;

- Thăm hỏi động viên kịp thời gia đình các đoàn viên công đoàn;

- Tổ chức kỷ niệm Quốc tế Phụ nữ 8-3.

- Tổ chức hoạt động đội theo chủ điểm; xanh hóa lớp học.

- Tham gia thi TPT đội giỏi cấp Huyện đạt giải Khuyến khích.

 

 

- Quyết toán thuế TNCN;

- Thực hiện tốt công tác truyền thông: Ngày Hội đọc: Báo Phú Thọ Điện tử; Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ; Cổng thông tin điện tử UBND huyện Thanh Sơn. Dạy Tiếng Anh thực hiện Đề án đến 2020.

* Tồn tại:

- Chưa hoàn thiện phòng trưng bày, bảo tồn văn hóa Mường;

- CBGV, NV nhà trường chưa đăng bài tuyên truyền các hoạt động giáo dục đăng tải trên website của đơn vị. Website nhà trường còn đơn điệu chưa phong phú, chưa tiện ích.

- Hoạt động thư viện thân thiện, thư viện cầu thang, thư viên góc lớp chưa thường xuyên, chưa hiệu quả, chưa phát huy tác dụng.

- Vườn rau trường học cuộc sống thực hiện chưa tốt;

- Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh chưa thường xuyên, chưa phát huy được tính tự giác, tích cực của học sinh.

- Nền nếp của học sinh thực hiện chưa đều, chưa thường xuyên: Việc chào hỏi thầy cô; khăn quàng; tham gia các hoạt động tập thể; hát Xoan; bảo tồn Văn hóa Mường; tư thế ngồi viết; chữ viết; vẫn còn học sinh mua quà vặt ở cổng trường; tuyên truyền của đội an ninh măng non chưa thường xuyên: Đảm bảo an ninh cổng trường, tuyên truyền những tấm gương người tốt, việc tốt…

- Nền nếp ra vào lớp của giáo viên thực hiện chưa nhanh.

- Chưa tổ chức lao động công đoàn làm đẹp khuôn viên.

II. Kế hoạch hoạt động tháng 4-2018.

1. Công tác tư tưởng chính trị.

- An t©m t­­ t­­ëng c«ng t¸c, chÊp hµnh nghiªm chÕ ®é chÝnh s¸ch luËt ph¸p cña §¶ng vµ nhµ n­­íc. TuyÖt ®èi tin t­­ëng vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng, Nhµ n­íc cïng c¸c cÊp qu¶n lý gi¸o dôc.

2. Công tác Đảng

- Sinh ho¹t §¶ng ®óng ®Þnh kú, ®ãng ®¶ng phÝ ®Çy ®ñ theo §iÒu lÖ;

- Hoàn thiện hồ sơ quỹ chi bộ.

3. Công tác chính quyền.

- ChØ ®¹o tèt, toµn diÖn mäi ho¹t ®éng trong ®¬n vÞ;

- ChØ ®¹o tèt kû niÖm 43n¨m ngµy Gi¶i phãng MiÒn Nam 30/4/1975-30/4/2018;

- DuyÖt biªn chÕ quü tiÒn l­¬ng Quý II/2018.

- Hoàn thiện hồ sơ CBGVNV;

- KiÓm tra chuyªn ®Ò vµ ho¹t ®éng s­ ph¹m nhµ gi¸o víi gi¸o viªn trong tr­êng;

- Chấm SKKN cấp ngành năm học 2017-2018;

- Hoàn thiện hồ sơ tài chính ngân sách và các khoản thu từ CMHS.

- Duyệt quyết toán ngân sách 2017;

- Tiếp đón chu đáo và thành công các đoàn kiểm tra của các cấp quản lý GD.

- Hoàn thiện và làm đẹp khuôn viên đảm báo tính sư phạm, tính thẩm mỹ và tính giáo dục. Đón đoàn chấm điểm đánh gia khuôn viên của Phòng GD&ĐT.

- Tổ chức tham gia hiến máu tình nguyện đạt kết quả.

 

 

4. Công tác chuyên môn:

- Thực học theo phân phối chương trình;

- Chỉ đạo ôn luyện các kỳ thi: Toán bằng Tiếng Anh; Toán tiếng Việt trên Internet cấp Quốc gia; IOE cấp tỉnh; TN Tiếng Việt cấp Tỉnh (thi Hội);

- Chỉ đạo ôn tập và tham gia thi OSE cấp Quốc gia đạt kết quả cao.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phụ đạo HS nhận thức chậm. Nâng cao chất lượng của học sinh.

- Chuẩn bị và thực hiện tốt cho việc khảo sát chất lượng học sinh lớp 5;

5. Công tác đoàn thể:

5.1. C«ng ®oµn: 

- Thăm hỏi động viên kịp thời gia đình các đoàn viên công đoàn;

- Tổ chức lao động công đoàn làm đẹp khuôn viên.

- Tham gia các cuộc vận động ủng hộ, nhân đạo, từ thiện.

5.2. §oµn thanh niªn + §éi thiÕu niªn:   

- Tổ chức hoạt động đội theo chủ điểm; xanh hóa lớp học.

- Thực hiện xanh hóa lớp học, đảm bảo môi trường sư phạm.

- Tham gia tốt các Tuần cuộc thi: Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” năm 2018.

- Tham gia các cuộc thi phong trào: Thi Sáng tạo Thanh thiếu nhi …

6. C«ng t¸c kh¸c:

- Quyết toán kinh phí khám sức khỏe ban đầu cho học sinh.

- Tham dự đầy đủ các hội nghị do các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cấp QLGD tổ chức và triển khai.

 

Trªn ®©y lµ đánh giá hoạt động tháng 3-2018 và kế hoạch hoạt động tháng 4–2018, đề nghị CBGV, NV trong đơn vị thực hiện nghiêm túc và hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

-CBGV, NV toàn trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

Phạm Anh Tuấn